Åpenhetsloven

Om Nardo Bil Gruppen

Nardo Bil Gruppen er et familieeid bilkonsern som forhandler bilmerkene Volvo, Jaguar, Land Rover, Ford, Polestar, Nio, Xpeng og Lotus i Midt-Norge. I tillegg bilsalg driver konsernet med virksomhet innenfor verksted-, skade- og lakktjenester. Konsernet ble startet i 1983 og har i dag forhandlere i Ålesund, Molde, Kristiansund, Orkanger, Trondheim, Stjørdal og Steinkjer. Ved utgangen av 2022 hadde konsernet rundt 300 medarbeidere.

Nardo Bil Gruppens arbeid med åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Dette er tema som opptar oss i Nardo Bil og vi stiller oss udelt positive til innføringen av denne loven.
En vesentlig del av åpenhetsloven er informasjonskravet, noe som innebærer at du kan be oss redegjøre for arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold i vår virksomhet. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til post@nardobil.no.
I tillegg slår loven fast at virksomheter som er omfattet av loven skal utføre aktsomhetsvurderinger. Ifølge Forbrukertilsynet er en aktsomhetsvurdering «en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet». Rammeverket rundt aktsomhetsvurderingene er i stor grad bygd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og kan oppsummeres med følgende figur:

 


Figur 1: Aktsomhetsvurderingsprosessen (OECD, 2018)

 

Under vil vi redegjøre for vårt arbeid rundt åpenhetsloven.

Kartlegging og risikovurdering

I 2022 og 2023 har vi arbeidet med kartlegging og vurdering av mulige negative konsekvenser knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter av vår virksomhet. Dette er et pågående arbeid som oppdateres og utvikles løpende. Vår risikovurdering er delt opp i to kategorier:
–       Vår egen virksomhet
–       Våre leverandørers og samarbeidspartneres virksomhet.

Vår egen virksomhet

Nardo Bil Gruppens virksomhet foregår i sin helhet i Norge. Generelt vurderer vi risikoen for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i Norge som lav. Bil og verksted er heller ikke klassifisert som en særlig utsatt sektor i Norge, selv om det er avdekket kritikkverdige forhold hos enkelt aktører innenfor bilpleie og verksted. Nardo Bil Gruppen benytter seg imidlertid i liten grad av eksterne aktører da vi dekker disse tjenestene internt i vår virksomhet.

I konsernet er vårt arbeid knyttet til temaene som åpenhetsloven omfatter fundamentert i våre retningslinjer innenfor risikostyring, kvalitet, avvik, leverandørvurderinger og HMS. Disse retningslinjene gjennomsyrer vår daglige virksomhet og er med på å sikre anstendige arbeidsforhold for våre ansatte. Samtidig er vi underlagt krav og betingelser fra både samarbeidspartnere og offentlige myndigheter, noe som fulgt opp blant annet gjennom regelmessige revisjoner.

Våre leverandører og samarbeidspartnere

Nardo Bil Gruppen samhandler med et betydelig antall leverandører og samarbeidspartnere og vi har derfor valgt å prioritere de vesentligste av disse i vårt arbeid knyttet til åpenhetsloven. Mer konkret betyr dette at vi har avgrenset vårt arbeid til å primært omfatte produsentene av de bilmerkene vi forhandler, noe som i volum betyr at vi dekker brorparten av vårt innkjøp. Hovedprinsippene i vårt arbeid har vært å ha løpende dialog med importørene til bilmerkene vi forhandler i tillegg til å innhente tilgjengelig informasjon knyttet til våre bilmerker som berører temaene i åpenhetsloven. Denne informasjonen har så inngått i vår prosess og vårt malverk rundt leverandøroppfølging. Dette innebærer blant annet sjekklister for eksterne leverandører der visse kriterier og risikoområder må vurderes knyttet til den enkelte leverandør.

Videre arbeid

I 2023 og fremover har vi lagt vekt på følgende områder:
·       Økt kartlegging og risikovurdering av våre leverandører og samarbeidspartnere
·       Vurdere om antall leverandører bør reduseres for å bidra til enklere og bedre kartlegging og oppfølging av våre leverandører
·       Støtte opp om arbeidet rundt anstendige arbeidsforhold internt i Nardo Bil Gruppen ved å øke ressursene i vår HR-funksjon
·       Gjennomføre tilstrekkelig gjenoppretting ved brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet eller vår leverandørkjede

Vår visjon er "alltid gode opplevelser" - og dette gjenspeiles i alt vi gjør.
Hos oss får du alltid personlig service og sertifiserte mekanikere som kjenner din bil.
Merkeverksted med originaldeler og garantert kvalitet. Et trygt valg for din bil.
Gode garantiordninger på nybil og bruktbil. Trygt og forutsigbart for deg som kunde.